• 08-761 79 05
 • rinkeby.folketshus@gmail.com
 • Mån - Fre: 08:00 - 20:00

Varför Bli Medlem?

Rinkeby Folkets Hus är en partipolitiskt obunden och ideell medlemsförening. Det är husets ca 45 medlemsföreningar som på årsstämman utser den styrelse som svarar för husets ekonomi, verksamhet och organisation. Ett väl fungerande Folkets Hus med en bra verksamhet ger stadsdelen och dess invånare flera fördelar:
 • 1
  Ökad trygghet
  Folkets Hus är en öppen mötesplats för alla. I Huset finns flera olika projekt som har till syfte att öka tryggheten i stadsdelen. Verksamheten i huset drivs till stor del i samarbete med andra lokala föreningar.
 • 2
  Ett lokalt kulturhus
  Kulturen är viktig för oss i vår stadsdel. Den utmanar, förenar och utvecklar. Det finns två sidor av kultur i Huset – den egenskapande där vi ger utlopp för vår kreativitet i olika konstformer och den som kulturentreprenörerna står för i form av dans, teater, musikuppträdanden och annat som berikar våra sinnen. Huset är bara i början på att ge huset en mer gedigen kulturprofil. Och ombyggnaden de närmsta åren av Huset ger oss ännu bättre förutsättningar.
 • 3
  Stöd till barnen
  Rinkeby folkets Hus kommer att satsa på kulturverksamhet för de små barnen i för- och grundskola. Huset blir ett bra utflyktsmål för egenskapande kultur. Många föreningar har också en bra verksamhet för barnen. Och med en godkänd verksamhet kan. Staden ge dem 0-taxa, det vill säga få låna lokaler för deras verksamhet i Folkets Hus utan kostnad.
 • 4
  Stöd till unga
  Stadsdelens unga behöver ett stöd i att söka jobb, studier och bostad men även att engagera sig mer i samhällsfrågorna. Behovet och intresset är stort från stadsdelens unga. Folkets Hus kommer att satsa ännu mer på fungerande verksamhet som möter de ungas behov. Vi vill inte vänta på att de unga vuxna som behöver mest stöd ska komma till Huset. Vi ska när förutsättningarna finns ha en bra uppsökande verksamhet i samarbete med nattvandrarna, fältassistenterna och alla andra som har ett lokalt kontaktnät.
 • 5
  Stöd till föreningslivet
  Vi kommer att ge det lokala föreningslivet ännu bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Utbildningsinsatser i att hålla bra möten och att söka medel, samordning av lokala föreningars verksamheter, verktyg för kommunikation och påverkansarbete är redan på planeringsstadiet. Dessutom får medlemsföreningarna en bra rabatt då de hyr lokaler i Rinkeby Folkets Hus.
 • 6
  Utvecklar kontaktnät
  Rinkeby Folkets Hus är som ett lokalt nav för allt det positiva som händer i stadsdelen. I Huset möts företrädarna för föreningslivet och kommunen samt invånare i alla åldrar. Där byggs broar i samarbeten och där ges en ökad förståelse för varandras utmaningar. Från hösten bygger vi upp ett föreningsrum där lokala föreningar kan hyra en kontorsstol och få annan service. Den stora fördelen är överhörningen, erfarenhetsutbytena och samordningen med alla andra föreningar som hyrt in sig.
 • 7
  Stärker individer
  Varje människa som besöker Folkets Hus och deltar i verksamheten är viktig. I de kollektiva sammanhangen finns enskilda människor som behöver lite extra stöd. I Folkets Hus ska de bli sedda, respekterade och lyssnade på. Människor som får möjlighet att växa bidrar positivt till en tryggare och utvecklande stadsdel. Folkbildningen är en viktig del av Folkets Hus verksamhet.

Bli medlem

Det finns medlemskap för föreningar men också för enskilda personer som vill ge sitt stöd. Ett fullvärdigt medlemskap för föreningar som ger rösträtt på stämmor och medlemsmöten samt rabatter kostar 1000 kronor första året, varav 500 kronor är en engångskostnad för en andel i Folkets Husföreningen och den andra 500 lappen är den årliga medlemsavgiften. Styrelsen för Rinkeby Folkets Hus beslutar om de ansökningar om medlemskap som kommer in. Ett medlemskap ger Folkets Hus stabilitet och ännu bättre förutsättningar att göra en större nytta.

Du som själv vill ge ditt stöd till Rinkeby Folkets Hus kan också göra detta. Ett enskilt medlemskap kostar 100 kronor per år. Det ger förslagsrätt på stämmor och medlemsmöten. Men framförallt stärker det Rinkeby Folkets Hus verksamhet.

Så här blir du medlem
Ansök via formulären åt höger, alternativt skicka ett mejl till rinkeby.folketshus@gmail.com och berätta att ni vill bli medlemmar. Vi skickar ut ett underlag där det står vad som behövs för att bli medlem som årsmötesprotokoll, stadgar, m.m. Detta behövs inte för dig som självt vill bli medlem. Medlemsavgiften kan betalas via faktura eller Swish.

OM NI HAR NÅGRA FRÅGOR KAN NI NÅ OSS HÄR

rinkeby.folketshus@gmail.com
08-761 79 05

Ansök om medlemsskap

Bifoga dessa filer nedan: Årsmötesprotokoll, stadgar, verksamhetsberättelse